OBJECTIVE

  • Menyedia dan menguruskan perkhidmatan teknologi  maklumat secara efektif dan efisien.
  • Memperkenal dan menggunakan teknologi terbaru  dalam pengurusan kerja dan pembelajaran.
  • Mewujudkan masyarakat kampus celik IT.
  • Mencapai kemajuan seiring dengan matlamat UiTM.
  • Untuk menguruskan pengguna dengan menggunakan konsep “Managed Environment”.


Customer's Charter

Kami Staf InfoTech beriltizam dan berjanji untuk memberikan perkhidmatan ICT yang terbaik bagi memenuhi keperluan akademik dan pentadbiran selaras dengan Misi, Visi dan Falsafah InfoTech dan UiTM.